Общи условия

Общи условия за ползване на www.deystvie.org

 1. Основни положения

1.1.         Настоящият документ представлява едновременно (1) общите условия или условията на ползване на www.deystvie.org, които уреждат правилата за използването на www.deystvie.org, включително сключването на договор за покупко-продажба с търговец от този електронен магазин, както и (2) споразумението между продавача и клиента за покупко-продажба през www.deystvie.org.

1.2.         Клиент (Купувач) е всяко физическо или юридическо лице, което използва сайта www.deystvie.org по какъвто и да е начин, включително (но не само) като го разглежда, прави поръчки през него, купува, връща стоки и пр.

1.3.         Продавач е „Младежка ЛГБТ организация Действие“ чрез своята Платформа (домейна deystvie.org и неговите поддомейни).

1.4.         СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЛАДЕЖКА ЛГБТ ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЙСТВИЕ”,  ЕИК: 176377812, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Русалка” № 25, тел. +359884851222, представлявано от Венета Калинова Лимберова – Председател на Сдружението.

1.5.         Общите условия са задължителни за всички клиенти на deystvie.org. Всяко използване на Платформата означава, че Вие сте запознати с условията и сте задължени да ги спазвате.

1.6.         Възможно е Общите условия за ползване да бъдат променяни по всяко време и без предизвестие. Версията, която е в сила, ще бъде винаги на www.deystvie.org, а с използването на сайта ще се счита, че Вие приемате промените, ако са настъпили такива. Последните изменения в Политиката са от 2.05.2018 г.

1.7.         Клиентът и Продавачът се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези общи условия.

1.8.         За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

 1. Покупко-продажба

2.1.         Клиентът заявява желанието си да поръча и купи стока през Платформата като направи поръчка по електронен път. Deystvie.org има правото да не достави част или всички стоки по различни причини, напр. изчерпване на наличността. В такъв случай клиентът ще бъде уведомен, а единственото задължение на Deystvie.org е да върне евентуално получената предварително цена за стоката. Настоящите Общи условия са договорът за покупко-продажба.

2.2.         Всички цени на стоките са крайни, обявени в лева (BGN) с включено ДДС и всички други изисквани по закон данъци или такси.

2.3.         В случай на онлайн плащания или плащания по банков път, Deystvie.org не носи каквато и да е отговорност за разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Клиента или неговата банка по повод на самата транзакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на клиента в случаите, в които валутата е различна от BGN. Разходите, свързани с подобни плащания са единствено за сметка на Клиента.

2.4.         Всички изображения, поместени на Платформата, имат единствено цел да създадат известна представа за типа на предлаганата стока, а не да я представят точно. Съответно, възможно е някои от изображенията на стоките в платформата да не отговарят на външния вид на съответната стока. Deystvie.org няма да носи отговорност за такива несъотвествия.

2.5.         Сключването на договора за покупко-продажба протича в следните стъпки:

(1) Избиране на една или повече от предлаганите стоки на Сайта и добавянето им към списък със стоки за покупка.

(2) Избор на стоки от списъка на стоки за покупка, за които да бъде сключен договор за покупко-продажба.

(3) Предоставяне на данни за извършване на доставката;

(4) Избор на способ и момент за плащане на цената.

(5) Потвърждение на поръчката, което има правното значение на оферта от Клиента до Продавача.

(6) Приемане на офертата на Клиента чрез изрично електронно изявление на Продавача, съдържащо номера на подадената от Клиента поръчка и номера на товарителницата за изпращане на съответната стока на посочения от Клиента адрес.

 1. Сключване, съдържание и съхраняване на договора

3.1.         Договорът за покупко-продажба между Продавача и Потребителя се счита сключен в момента, в който Продавачът потвърди чрез електронно съобщение до Клиента поръчката на Клиента като посочи в потвърждението номера на поръчката и номера на товарителницата за изпращане на съответната стока на посочения от Клиента адрес. Потвърждението на поръчката се изпраща на електронния адрес, посочен от Клиента при подаването на поръчката. Потвърждаването на поръчката чрез посочване на номера на товарителницата за изпращане на съответната стока има правното значение на приемане на офертата, отправена от Клиента съгласно чл. 290 от Търговския закон.

3.2.         Сключените договори за покупко-продажба се съхраняват в базата данни на Продавача. При поискване от Клиента Продавачът предоставя сключения договор за покупко-продажба на посочения при покупка от Клиента електронен адрес.

3.3.         Продавачът и Клиентите сключват отделни договори за покупко-продажба на стоките, заявени от Клиентите, независимо че са избрани с едно електронно изявление и от един списък със стоки за покупка.

3.4. Продавачът може да достави заедно и едновременно поръчаните с отделните договори за покупко-продажба стоки.

3.5.        Правата на Клиентите във връзка с доставените стоки се упражняват отделно за всеки договор за покупко-продажба. Упражняването на права във връзка с доставена стока не засяга и няма действие по отношение на договорите за покупко-продажба на другите стоки. В случай, че Клиентът има качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, упражняването на право на отказ от договора за покупко-продажба на определена стока не засяга договорите за покупко-продажба на другите стоки, доставени на потребителя.

3.6.         При упражняване на правата по договора за покупко-продажба Клиентът е задължен да посочва точно и недвусмислено договора и стоката, по отношение на които упражнява правата.

3.7.         Клиентът може да плати цената за отделните договори за покупко-продажба наведнъж при извършване на поръчката на стоките (авансово) или при тяхната доставка.

3.8.         Авансовото плащане се извършва по банков път, по посочена в потвърждението на поръчката банкова сметка на Продавача. Авансовото плащане може да бъде извършено и чрез кредитна карта на Клиента.

3.9.         В случай, че Клиентът е избрал да заплати стоките при тяхното получаване, плащането се извършва в момента на доставката от куриерска фирма “ЕКОНТ” чрез наложен платеж и включва цената на стоката и (доколкото са приложими), транспортните разходи.

3.10.       Поръчаната стока може да бъде получена само от:

– купувача – съответно индвидуализиран според данните от поръчката за покупка;

– лице, овластено от купувача да получи стоката със самата поръчка;

– лице, което е изрично овластено от купувача да получи стоката с надлежно писмено пълномощно;

– лице, което изрично потвърди автентичността и идентичността на поръчаната стока и се съгласи да я заплати в брой от името на купувача.

3.11.       В случай, че на посочения в поръчката адрес не бъде намерено лице по 3.10. в срока за изпълнение на доставката или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Продавачът се освобождава от задължението си да достави стоката, предмет на поръчката за покупка.

3.12.       В случай, че Клиентът потвърди желанието си да получи поръчаната стока и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, той поема за своя сметка разходите по допълнителната доставка. Разходите за втората доставка се заплащат при получаване на стоката, едновременно с общата сума за поръчката и първата доставка.

3.13. При приемането на стоката лицето по 3.10. подписва документ, удостоверяващ получаването на доставката.

 1. Права на потребителите

4.1. По смисъла на Закона за защита на потребителите, „Потребител“ е всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност.

Всеки клиент (наричан „клиент-потребител“), който закупи стока през платформата на deystvie.org, се ползва с всички потребителски права, произтичащи от действащото в момента законодателство.

4.2.         Начините на плащане, доставка и изпълнение на договора се определят в настоящите общи условия и информацията, предоставена на Клиента-потребител посредством Сайта. Информацията, предоставяна на Клиентите-потребители по този член е актуална към момента на визуализацията ѝ на Сайта преди сключването на договора за покупко-продажба.

4.3.         Клиентът-потребител се съгласява, че Продавачът има право да приема авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка. Клиентът-потребител избира самостоятелно дали да заплати на Продавача цената на стоките преди или в момента на доставката им.

4.4.         Клиентът-потребител има право да се откаже от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от ЗЗП, в 14-дневен срок, считано от датата на:

а) приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя при договор за продажба, или:

– когато потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на последната стока;

– при доставка на стока, която се състои от множество партиди или части, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на последната партида или част;

– при договори за редовна доставка на стоки, която се извършва през определен период от време, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на първата стока;

Към настоящите Общи условия, като Приложение № 1, са приложени Стандартни указания за упражняване на правото на отказ, съгласно чл. 47, ал. 4 от ЗЗП.

4.5.         Когато Продавачът не е изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в чл. 54 от Закона за защита на потребителите, Клиентът-потребител има право да се откаже от сключения договор в срок три месеца, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията по тази алинея е предоставена на Клиента-потребител в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето ѝ.

4.6. Когато потребителят иска да се откаже от договора от разстояние, той информира Продавача за решението си преди изтичането на срока по 4.4. За да упражни правото си на отказ, Клиентът-потребител може да използва стандартния формуляр за отказ съгласно Приложение № 2 към настоящите Общи условия или да заяви недвусмислено по друг начин решението си да се откаже от договора. Клиентът-потребител е упражнил правото си на отказ от договора, ако е изпратил съобщение на Продавача за упражняване на правото си на отказ преди изтичането на срока по 4.4.

4.7. В случай, че Клиентът-потребител упражни правото си на отказ по 4.4., Продавачът е задължен да му възстанови в пълен размер платените за продуктите суми, без доставката за тях, не по-късно от 14 работни дни, считано от датата, на която Клиентът-потребител е упражнил правото си на отказ от сключения договор. При упражнено от Клиентът-потребител право на отказ от договора се прилагат и следните правила:

– Продавачът няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато Клиентът-потребител изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от Продавача.

– Продавачът има право да задържи плащането на сумите на Клиента-потребител, докато не получи стоките или докато Клиента-потребител не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.

– Клиентът-потребител трябва да изпрати или предаде стоките обратно на Продавача или на упълномощено от него лице без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която Клиента-потребител е съобщил на Продавача за решението си да се откаже от договора Крайният срок се смята за спазен, ако Клиента-потребител изпрати или предаде стоките обратно на Продавача преди изтичането на 14-дневния срок.

– При упражнено право на отказ от договора Клиентът-потребител заплаща само преките разходи за връщането на стоките.

4.8.         Клиентът-потребител се задължава да съхранява получените от Продавача стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по 4.4.

4.9.         При несъответствие на стоката с договора за продажба Клиентът-потребител има право да предяви рекламация, като поиска от Продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. Рекламацията на потребителска стока може да се предяви до две години от доставката на стоката, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното.

4.10.       Всяко несъответствие на потребителската стока с договора за продажба, което се прояви до 6 месеца след доставянето на стоката, се смята, че е съществувало при доставянето ѝ, освен ако се докаже, че липсата на съответствие се дължи на естеството на стоката.

4.11.       Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба. Привеждането на стоката в съответствие с договора за продажба е безплатно за Клиента-потребител. Той не дължи разходи за експедиране на стоката или за материали и труд, свързани с ремонта ѝ, и не трябва да понася значителни неудобства.

4.12.       В случай, че рекламацията е основателна Клиентът-потребител може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната ѝ с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия. Привеждането на стоката в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията.

4.13. След изтичането на едномесечния срок по т. 4.12 на този член Клиентът-потребител има право да развали договора за продажба и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на стоката. Продавачът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от Клиента-потребител сума, когато след като е удовлетворил три негови рекламации чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на две години от доставката на стоката, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

4.14. Клиентът-потребител не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на стоката с договора е незначително.

4.15. Клиентът-потребител може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

4.16. Клиентът-потребител може да упражни правото си по т. 9 – т. 15 на този член в срок до две години, считано от доставянето на стоката, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното. Този срок спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на стоката или за постигане на споразумение между Продавача и Клиентът-потребител за решаване на спора. Упражняването на правото на потребителя по по т. 9 – т. 15 на този член не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по настоящата алинея.

4.17.      Срокът на доставка на стоката е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с Клиента-потребител чрез Сайта. В случай че Клиентът-потребител и Продавачът не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 30 работни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката чрез Сайта.

4.18. Ако Продавачът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това Клиента-потребител и да възстанови платените от него суми в срок до 14 работни дни от датата, на която Продавачът е следвало да изпълни задължението си по договора.

4.19. В случаите по т. 4.18. Продавачът може да достави на Клиента-потребител стоки или услуги със същото качество и цена, когато тази възможност е била изрично предвидена преди сключването на договора или в самия договор. В този случай той уведомява потребителя по ясен и разбираем начин за промяната в изпълнението на договора.

4.20.       Когато при условията на ал. 4 Продавачът изпълни друго вместо дължимото и Клиентът-потребител упражни правото си на отказ от сключения договор, разходите по връщането на стоките са за сметка на Продавача, за което той уведомява Клиента-потребител.

4.21.       Продавачът се задължава да спазва всички изисквания, установени в българското законодателство относно етикетирането, рекламата и продажбата на стоки чрез Сайта.

 

 1. Гаранционно обслужване

5.1.         Рискът от повреди на продукта при сглобяване от потребителя се носи изцяло от него и е за негова сметка.

5.2.         Всички продавани в електронния магазин стоки  са със законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба, съгласно ЗЗП.

5.3.         Гаранционното обслужване не включва и не се отнася до:

 • Продукт, който е използван, без да са спазени указанията от инструкцията за употреба.
 • Продукт, за който се установи, че е използван не по предназначение.
 • Подмяна на части, които подлежат на амортизация по време на нормална експлоатация.
 • Неспазени указания за сглобяване и монтаж.
 • Повърхностни наванявания по време на експлоатация на продукта при пренасяне, транспорт и съхранение.
 • Повреда възникнала в следствие на небрежна експлоатация, съхранение в неподходяща среда или употреба за цели, различни от предназначението на продукта.
 • Отстраняване на дефекти, получени в резултат на въздействие на външни сили – природни бедствия, слънчево греене, счупвания след удар с твърд предмет или катастрофа, промишлени изпарения, агресивни миещи препарати и др.подобни.
 • Продукт, който е ремонтиран в неоторизирани от производителя сервизи или от други лица.
 • Продукт, на който е извършена промяна или модификация на конструкцията.
 • Отстраняване на повреди, получени в следствие на монтирани части и аксесоари, различни от спецификацията на продукта при продажбата му.

 

 1. Изпълнение на договора

6.1.         Продавачът доставя и предава стоката на Клиента в определения при сключването на договора срок.

6.2.         Ако срокът по т. 1 не е изрично уговорен между страните при сключването на договора, Продавачът доставя и предава стоката в разумен срок, но не по-късно от 45 дни.

6.3.         Клиентът трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването ѝ от Продавача и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Продавача. Ако Клиентът не уведоми Продавача стоката се смята за одобрена като съответстваща на изискванията, освен за скрити недостатъци.

6.4. Продавачът не поема задължение да осигури сервиз за стоката.

6.5. Средствата от даренията през онлайн системата не подлежат на възстановяване.

6.6. За неуредените в този раздел случаи се прилагат правилата за търговската продажба, определени в Търговския закон.

 

 1. Защита на личните данни

7.1. Продавачът защитава личните данни на Клиентите, станали известни при попълване на електронната форма за подаване на поръчка за покупка. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, Продавачът може да използва личните данни на Клиентите единствено и само за целите, предвидени в договора – приемане и изпълнение на поръчки и връзка с Клиентите в случай на възникнали проблеми, свързани с поръчката. Продавачът гарантира, че въпросните данни няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица или използвани за цели, различни от гореописаните, освен при наличието на изрично писмено съгласие на Клиента или, ако информацията се изисква от компетентен държавен орган в рамките на правомощията му по закон.

7.2. Продавачът предприема мерки за защита на личните данни на Клиента съгласно Закона за защита на личните данни, Общия регламент за защита на личните данни и Политиката за сигурност на сайта deystvie.org.

7.3.         Продавачът има право да съхранява данни в крайното съобщително устройство на Клиента, освен ако последният изрично изрази несъгласието си за това. Несъгласието на Клиента може да бъде изразено по всяко време.

7.4.         Клиентът се съгласява, че Продавачът има право да събира, съхранява и обработва данни за поведението на Клиента при използването на електронния магазин на Продавача.

7.5.         Във всеки момент, Продавачът има право да изисква от Клиента да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

 

 1. Прекратяване

8.1. Настоящите общи условия и договора между Клиента и Продавача се прекратяват в следните случаи:

– при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;

– по взаимно съгласие на страните в писмен вид;

– при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;

– при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи.

8.2. Продавачът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че Клиентът използва Сайта в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и практика в електронната търговия.

 

 1. Отговорност

9.1. Клиентът се задължава да обезщети и да освободи от отговорност Продавача при съдебни искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не), за всички щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с (1) неизпълнение на някое от задълженията по този договор, (2) нарушение на авторски, продуцентски, права на излъчване или други права върху интелектуалната или индустриална собственост, (3) неправомерно прехвърляне на други лица на правата, предоставени на Клиента, за срока и при условията на договора и (4) невярно деклариране наличието или отсъствието на качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите.

9.2.         Продавачът не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.

9.3.         Продавачът не носи отговорност за вреди, причинени от Клиента на трети лица.

9.4.         Продавачът не носи отговорност за времето, през което Сайтът не е достъпен поради непреодолима сила.

9.5.         Продавачът не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.

9.6.         Продавачът не носи отговорност в случай на сключване на договор за покупко-продажба, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Клиента, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Клиента.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2